ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

Wednesday 30 Nov 2016 7:31am
ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ
 

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರೆಂ ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಂಜೆಲಾ ಮೆರ್ಕೆಲಾನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್, ಪೊಪ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಗಗನ್ ಯಾತ್ರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಲೆಖಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್.

ಹಾಂತು 21 ಠಕ್ಕೆ ಮತ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಒಬಾಮಾ 7 ಠಕ್ಕೆ, ಪುತಿನ್ ಆನಿಂ ಟ್ರಂಪ್ 6 ಠಕ್ಕೆ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

2014’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ’ವರ್ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿಕ್ ಮಾಂದ್’ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 5 ಮಿಲಿಯಾ ಮತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.