ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ!

Saturday 26 Nov 2016 12:25pm
ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ!
 

ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾ:  ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಅಕರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಲಾ ಭಿತರ್ ಕಠೀಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಡೆಸ್ಟೊ ಮೊಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಹಕ್’ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂಗ್ಡಾ ರುಪಾರ್ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಮೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಚರ್ಚೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.