ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿ

Friday 18 Nov 2016 1:55pm
ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿ
 

ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಶೆರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬ್ ದಾಳಿಯೆ ವರ್ವಿಂ 16 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ 30 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲೆ. 

ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬಾಚ್ಯಾ ದಾಳಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ರಿಯತ್ ಅಲ್-ಫಲುಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಐ.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಜೊಡ್ಯಾ ದಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ತೀನ್’ಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ ತರೀ, ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.