ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

Sunday 6 Nov 2016 3:46am
ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ
 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಂದರ್ ನಗರ್ ಕರಾಚಿಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲ್ ಏಕ್, ರಾವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ರೈಲಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

ಕರಾಚಿ ಲಾಂಧಿ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಾಫಿ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7.18 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಝಕಾರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಜುಮಾ ಗೋತ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಸಿಗ್ನಲಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರೀದ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಮುಲ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಝಕಾರಿಯಾ ರೈಲಾಕ್ ಚುಕಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ನಲಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.