ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Wednesday 2 Nov 2016 12:27pm
ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾಂತ್ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, 20 ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಿಂಗ್ ಕ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಿನ್ ಸಂಗೌ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಗೊನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 20 ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ರಕ್ಷಣ್ ಸೆವಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಮಾಟೆಂ ಕೊಸಾಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.