ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

Saturday 22 Oct 2016 1:10am
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!
 

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಂಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ 55 ಜಣ್ ಮೊರೊನ್, 600’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ ಯಾಂಡೇ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಬೋಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. ರೈಲಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೋಗಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

55 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮೊರ್ತಾನಾ 600’ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಂತುಯಿ ಸಬಾರ್ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.