ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

Monday 17 Oct 2016 4:55am
ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್
 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಜೀಜಾನ್ ವಾರ್ತಾಹಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

‘ಭಾರತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್’ಯಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆತಂಕ್ ವಾದಾಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್’ಯಿ ಆತಂಕೀ ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಾತ್ ತೆಂಯಿ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ.’

‘ಆತಂಕಿಂಕ್ ಭಾರತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಾ ವಯ್ರ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ದಾಖಂವ್ಕ್’ಯಿ ನಜೊ’ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.