ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

Thursday 13 Oct 2016 2:08am
ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!
 

ಎಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಝಾಕಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆನಿಂ ಆವಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.