ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

Friday 7 Oct 2016 4:17am
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!
 

ಹೈತಿ ದೇಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ 339 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಲಾ.

ದರ್ಯಾ ವೆಳೆಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ವಾರ್ಯಾಚೊ ದಬಾವ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸೊನ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. 230 ಕಿ.ಮೀ ವೆಗಾನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ನ್ಹಂಯೋ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಚಿಂ ನಿವಾಸಿ ಆಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್.

2007 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಪ್ಲೋರಿಡಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತೋಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಹೈತಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವಣೆಚಿ ವೇಳ್ ಪಟ್ಟೀಯ್ ತಬ್ದಿಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.