ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!

Thursday 22 Sep 2016 3:00am
ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!
 

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 26 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 19 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಜಾವಾ ದ್ವೀಪಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ 23 ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಝೊಡಾಕ್ ಆನಿಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಘರಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾರಾಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಹಲ್ಕಿಂ ವಾಹನಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಕಾ ಸವೆಂ ಮಾತಿ ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

ಬಚಾವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

TOI

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿನ್ ಯುವತಿಚೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಮುತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಫರಿದಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಯಮುನಾ ನಗರಾಚೆಂ ಪಾರುಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೀತಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸನ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಕಾ...

ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್

ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ನಟಿ'ಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್

ಭೋಜ್’ಪುರಿ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ (29), ಹಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಫಾಶಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ನಟಿ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ...

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಸೊರ್ಪಾನ್ ಚಾಬುನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಆರ್.ಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾ. ಸಹನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್...

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾ ಲೇಡಿ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಮನ್’ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಿಣೆಂ ಲುಧಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಧಾನ್...

ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕುನ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾಂಕ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಾಂಡ್ವಿಚ್ಯಾ ಸೈವಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ತಡಚಾಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್...

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹಳಿಯಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ – ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ (19) ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ (18) ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಘಡ್, ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್’ಬಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ದರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 5 ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ...

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ಟೊಪ್ ಲೋಡ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಕ್ಷ ಆನಿಂ...

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಕಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ವೆಗಾನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಸ್ಟಂಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಕರಾಚಿಂತ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಮೊರ್ಣಾಂ, 50 ವಯ್ರ್ ಜಖ್ಮಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಂದರ್ ನಗರ್ ಕರಾಚಿಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲ್ ಏಕ್, ರಾವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ರೈಲಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್...

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಪತಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ಪತಿಣೆನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಲಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿವಾಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ರೇಖಾ ದೇವಿನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್...

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಚೀನಾಂತ್ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, 20 ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚಿಂಗ್ ಕ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಿನ್ ಸಂಗೌ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಗೊನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ,...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸೀಸ್ ಫಾಯರ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಗುರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, 34 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಚೀರ್ನ್ ಚೀರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ,...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಂಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ 55 ಜಣ್ ಮೊರೊನ್, 600’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ ಯಾಂಡೇ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ...

‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

ಪತಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣ್ಯೊ (ಹಿಂದೂ) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಾನ್ ವಿಹಾರಾಂತ್...

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್, ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರಾನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್...

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕಪ್ ಪೆರೆಡ್ ಮುಂಬಯ್ ಕುಲಾಬಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇಕರ್ ಚೆಂಬರ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ) ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್. 8 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಇಂಜಿನಾಂ, 6 ಜಂಬೊ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್...

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಒಡಿಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. 1,200 ಬೆಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ಯು...

ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 24 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಸಮಾಗಮ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್...

ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಝಾಕಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!

ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!

ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಕಾನೇರಾಂತ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ, ಹನುಮಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 50 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ, ತೊ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ...

ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!

ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!

ಕಣ್ಣೂರು ಕೂತುಪರಂಬಂತ್ ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮೋಹನ್ (50) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖುನಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಒಮ್ನಿ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾರಕ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್...

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಧೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಡ್ಯ ಲಾಗ್ಸರ್ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಎಲೆಕೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಾಂತು ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಂ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಮರಣ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂಕ್ 339 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಹೈತಿ ದೇಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ 339 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಲಾ. ದರ್ಯಾ ವೆಳೆಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ವಾರ್ಯಾಚೊ ದಬಾವ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸೊನ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. 230 ಕಿ.ಮೀ ವೆಗಾನ್...

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಗೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.