ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!

Thursday 22 Sep 2016 3:00am
ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಲೆ!
 

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನಿ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭುಂಯ್ ಕೊಸಾಳ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 26 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 19 ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಜಾವಾ ದ್ವೀಪಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ 23 ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಝೊಡಾಕ್ ಆನಿಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಘರಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾರಾಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಹಲ್ಕಿಂ ವಾಹನಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಕಾ ಸವೆಂ ಮಾತಿ ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

ಬಚಾವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.