ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ನಾಚ್!

Saturday 20 Aug 2016 2:49am
ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ನಾಚ್!
 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಂಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಪಾಳ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ದು:ಖಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ರಡ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ಮಧೆಂ ಮೊರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾರ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ನಾಚ್ ಕರಯ್ತಾತ್.

ಚೀನಾಂತ್ ಹಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿವಾಜ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾರ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ನಾಚ್ ಕರಯ್ತಾತ್. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್.

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದು:ಖಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾರ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ದೂಖ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಲೋಕ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.