ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!

Sunday 7 Aug 2016 4:57am
ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!
 

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಜಾಮಯ್ಕಾ ತಾಲ್ಹವ್ಹಾ ಆನಿ ಟ್ರಿಂಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ಹತಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಗೇಲಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಮಯ್ಕಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ 35 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ತಾಂತು ತೀನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಹೆ ತೀನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಟಿ-20 ಮೆಚಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ರಿಸಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 700 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.