ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!

Tuesday 19 Jul 2016 12:04pm
ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!
 

ಚೀನಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ದೋನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಧಿಕ್ಕಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!

ಹಿಂ ದೋನ್ ರೈಲಾಂ 420 ಕಿ.ಮಿ ವೆಗಾನ್ ಪರಸ್ಪರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ 11.20 ಪೂರ್ವ್ ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝೆಂಗ್’ಝಾ ಆನಿ ಜಿಯಾಂಗ್ಯೂಚ್ಯಾ ಶೂಜೂಂತ್ ದೊನೀ ರೈಲಾಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ರೈಲ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಝೂಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈಲಾಂಚೊ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಂ ದೊನೀ ರೈಲಾಂ ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್, ಹೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್  ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.