ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

Monday 20 Jun 2016 10:24am
ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?
 

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಠಿಕೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮುಖಾದಾಸ್, ಗುಜ್ರಾನಾವಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಟ್ರಾನ್’ವಾಲಿಚಿ ನಿವಾಸಿ, ಲಾಹೋರಾ ಥಾವ್ನ್ 80 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ, ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಮ್ನಾ, ಚಲಿಯೆಚಿ ಆವಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧುವೆಕ್ ಭೆಟ್ಲಿ, ಆನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಯಾಂ, ಘರಾ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಆವಯ್ಚಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಆಮ್ನಾ, ತಿಚೊ ಪತಿ ಆರ್ಶಾದ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಆದಿಲ್ ಹಾಂಣಿ ಮುಖಾದಾಸಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತಿಚೊ ಗಳೊಚ್ ಕಾತರ್ಲೊ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಆನಿ ಘರ್ಚಾ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮೆಳೊನ್,  6 ಜಣಾಂಚೆರ್ ಖುನ್ಯೆಚಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.