ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!

Thursday 9 Jun 2016 11:48am
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!
 

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ.

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತೆಕ್ ತಮಾಷೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತೊ ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಟೀಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ವಚೊನ್, ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣೆಂ, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಪಾಸತ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಖಬಾರ್ ಫಕತ್ ತಮಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.