ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

Monday 30 May 2016 4:17am
ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!
 

ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ: ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ 30 ಜಣಾಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್, ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ. ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಕ್ರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ಮಟ್ವೆಂ ಜೊಡೆಂ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ಮಟ್ವೆಂ ಜೊಡೆಂ

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಜೊಡಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಂವ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅತೀ ಮಟ್ವೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಕಾನೂನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಪೌಲೋ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬಾರೊಸಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳವ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಘಡ್ಚೆಂ ಘಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾಚ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್...

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ 10 ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಚೆಡೆ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್. ಬೈಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಡಿ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ಚಲಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಹಮದಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲ್ಫ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮಿತಾಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್...

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾಚಿ ವರ್ದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಆನಿ ಲಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಪರ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಖುಶಿ...

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಫಕತ್ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ. ರಣ್’ಬೀರ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮಧೆಂ ’ಕುಚ್ ಕುಚ್’ ಸುರು ಜಾಲಾಂ...

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾರೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಚಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ 12 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್...

ವಿಣ್ಗಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ…?

ವಿಣ್ಗಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ…?

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಚೊ ನೀಜ್ ರಂಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಶಾಸಕ್ ಅಟಾನ್ಸಿಯೊ ಮಾನ್ಸೆರಾಟ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಅಟಾನ್ಸಿಯೊ ಮಾನ್ಸೆರಾಟ್ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೋಟೊ ಕಾಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಾಹಸಾಚೆ ಕಾಮ್...

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಗರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚಿ ನಿವಾಸಿ ಬಂಚಡಾ....

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ....

ಹ್ಯಾಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಹ್ಯಾಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ. ವೊತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಿಶೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ, ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಟೊರೊಂಟೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ (ಕೆನಾಡಾ). ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಜಲಾಂದರ್’ಚ್ಯಾ ಮೊಡೆಲ್ ಟೌನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಬೂಟಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಬೂಟಿಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸುಟ್ ಚೋರ್ನ್....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.