ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

Monday 30 May 2016 4:17am
ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!
 

ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ: ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ 30 ಜಣಾಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್, ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ. ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಕ್ರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.