ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆತಾಂ 59 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಅಕೊಸುವಾ ಬುದು ಅಮೌಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ದೋನಿ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ’ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸಾಂತುಮಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು'ನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ಮೊಟೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ...

ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹಾಕಾ ರಶ್ಯಾ ಸೆನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಿರಿಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್...

ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪೂರ್ವ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಾ ಬೊಂಬ್ ವಿಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 59 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜಿಯಾನ್ ಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಸುಹೌ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೊ...

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಜ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಯುಕ್ರೇನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ, ಕೀವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಉಡೊವ್ನ್ ದುಶ್ಕರ್ಮಿ ಪರಾರ್...

ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ

ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 13 ಪೌಂಡ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ಬಿಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ...

ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!

ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!

ಜೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಾಮಾದ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಪುಸ್ತಕ್...

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

ಅರ್ಧೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಳಾಚೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಿಮ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 86,640 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರ್ 72 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್). ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್...

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯೆನಾ ಕಾರ್ತೊಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾರಿಯೆನಾಕ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್...

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ವಿದೇಶಿ ಕುಶಾಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹೆಚ್-1ಬಿ ತ್ವರಿತ್ ವೀಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್...

 45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಸಿಸಾ ಅಬೌ ಡೌ ಎಲ್ ನೆಮ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್. 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಸಾಕ್...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ...

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ'ಚೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಕರೋಡ್'ಪತಿ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ (ಸುಕ್ರಾರಾ) ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಸಳೆಕ್...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬುದ್ವಾರಾ, ವ್ಹಾಯ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಲೊ. ಹ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ತೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ...

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಥೊಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಪ್ರವಾಸಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧಿಸುನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆದೇಶ್, ತಕ್ಷಣ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನವಿ ವರೊವ್ಣೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ್...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್, ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಣಾದೇಶ್...

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಸಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ಸಯ್ತೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸವೆಂ 5 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್, ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಏಕ್ಲೆಂ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್...

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಕೀನ್ಯಾ'ಚ್ಯಾ ನೈರೋಬಿಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಳಾಂತ್ ಪಾಠ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಸ್ರುನ್ 40 ಅಡಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದಾರುಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘೋರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂದಿಜನ್...

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ...

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

2008’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರುವಾರಿ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಘರ್ ಬಂಧನಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹಫೀಜ್...

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಮವಸ್ತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಚೆ(Shoe)ಯಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ...

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಆನಿಂ 203 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್, ನೈಜೀರಿಯಾಚೊ 93 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಲ್ಲೋ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಸ್ವಸ್ಥೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ನೈಜೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಅಬೂಬಕರ್ 130 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ...

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾ. ಅಜೀವನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿಂ 516,000...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.