ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಆನಿಂ ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚಿಂ 64 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರ್ ತಾಣೆಂ ದಾನ್....

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಹೊಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಂಗ್’ಭರ್ ಭಾಂಗಾರ್, ಸೋಭಿತ್ ಮೇಕಪ್, ಡಿಸೈನರ್ ಗೌನ್ ವಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಕಾಪಡ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಕ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 2016 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ 113 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಝರ್ನೊವ್ ನಗರಾಚೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1903 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ವೆರ್...

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿಯರಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ!! ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಖಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.....

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ) ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್.....

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿಯಾ ಕೂಪರಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರಿಯಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. 23 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ರಿಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್....

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೋಗ್ ಕುರ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇ ಪೆಂಗ್ಗೆಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್’ಚ್ ಧುವ್. ತಾಕಾ 2000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆಸಾ....

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಜೆ.ಎಮ್.ಜೆ. ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ...

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ...

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್

ತಮಿಳ್ ನಾಡು ತಶೆಂಚ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅರಬ್ ದೆಶಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ದೀವ್ನ್ ಢೋಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ...

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ

ಕಾಜಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಘಡಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚ್ ಘಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಹೊಕ್ಲೆನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಗನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಕಂಗಾಲ್.....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?

ಹರ್ಜೆಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ ಸೀಜನ್-4 ತೆಲ್-ಅವೀವ್'ಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಿಂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಪಿ ಸವೆಂ ಐವಜ್...

2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಪ್ಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆವಯೊ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಓರೆಗೊನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ದೂದ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ 6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ...

ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್

ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್’ಚೆಂ ನಾಂವ್

ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ “ದಿ ಗೊಡ್ ಒಫ್ ಸ್ಮೊಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್” ಹಾಕಾ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ರೊಯ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (1997) ಭಾವನಾತ್ಮಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥೆಚ್ಯಾ...

ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಪೋಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೆಳಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ...

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್: 30 ಮರಣ್, 42 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, 30 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿಂ 42ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಬುಲ್ ಆಂತರಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚೊ ಪ್ರವಕ್ತಕ್, ನಜೀಬ್ ದಾನಿಶ್...

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆತಾಂ 59 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಅಕೊಸುವಾ ಬುದು ಅಮೌಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ದೋನಿ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂ...

5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್

5.25 ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ 30 ಲಾಖ್ ದಿರ್ಹಾಮ್ (ಸುಮಾರ್ ಸವಾಯ್ ಪಾಂಚ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್) ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 48 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬಂಧಿ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ’ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸಾಂತುಮಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು'ನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ಮೊಟೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ...

ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ದಾಳಿಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಮರಣ್

ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಐಸಿಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹಾಕಾ ರಶ್ಯಾ ಸೆನೆನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಳಿಂತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಿರಿಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್...

ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಚೀನಾ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್; 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪೂರ್ವ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಾ ಬೊಂಬ್ ವಿಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 59 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜಿಯಾನ್ ಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಸುಹೌ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೊ...

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಯುಕ್ರೇನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಜ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಯುಕ್ರೇನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ, ಕೀವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್’ಭಾರಿಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಉಡೊವ್ನ್ ದುಶ್ಕರ್ಮಿ ಪರಾರ್...

ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ

ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 13 ಪೌಂಡ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ಬಿಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ...

ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!

ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್!

ಜೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಾಮಾದ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಪುಸ್ತಕ್...

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

ಅರ್ಧೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಳಾಚೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಿಮ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 86,640 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರ್ 72 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್). ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್...

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.