ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯೆನಾ ಕಾರ್ತೊಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾರಿಯೆನಾಕ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್...

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ವಿದೇಶಿ ಕುಶಾಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹೆಚ್-1ಬಿ ತ್ವರಿತ್ ವೀಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್...

 45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಸಿಸಾ ಅಬೌ ಡೌ ಎಲ್ ನೆಮ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್. 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಸಾಕ್...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ...

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ'ಚೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಕರೋಡ್'ಪತಿ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ (ಸುಕ್ರಾರಾ) ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಸಳೆಕ್...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬುದ್ವಾರಾ, ವ್ಹಾಯ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಲೊ. ಹ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ತೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ...

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ್ತಾ!

ಥೊಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಪ್ರವಾಸಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧಿಸುನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆದೇಶ್, ತಕ್ಷಣ್ ಪುನರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನವಿ ವರೊವ್ಣೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ್...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ್, ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಣಾದೇಶ್...

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುವೈಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾ

ಸಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ಸಯ್ತೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸವೆಂ 5 ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್, ಕಟ್ಟೊಣ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಏಕ್ಲೆಂ 14 ಘಂಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್...

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಕೀನ್ಯಾ'ಚ್ಯಾ ನೈರೋಬಿಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಳಾಂತ್ ಪಾಠ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಸ್ರುನ್ 40 ಅಡಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದಾರುಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘೋರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂದಿಜನ್...

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ...

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

ಆತಂಕಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಘರ್ ಬಂಧನ್

2008’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರುವಾರಿ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಘರ್ ಬಂಧನಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹಫೀಜ್...

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಮವಸ್ತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಚೆ(Shoe)ಯಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ...

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್ಲೊ!

130 ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪತಿ ಆನಿಂ 203 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್, ನೈಜೀರಿಯಾಚೊ 93 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೆಲ್ಲೋ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಸ್ವಸ್ಥೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ನೈಜೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಅಬೂಬಕರ್ 130 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ...

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳ್

ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜೀವನ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾ. ಅಜೀವನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿಂ 516,000...

ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

ದಾದ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್'ಚ್ಚ್ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೊ

ಚೀನಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಾಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ನಿಂಗ್ಬೋ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಹೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಸಂಬವ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಂಗೋರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್...

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ನಜಾನಿನ್ ಜಿನೌರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಳಾನ್ ತೆಂ ಇರಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಇರಾನ್ ಧರ್ನ್ ಸಾತ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಜಾನಿನಾಚ್ಯಾ...

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯೆ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಆತಾಂ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಿಸ್ ಹೈತಿ ಆನಿಂ ಮಿಸ್...

ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!

ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!

‘ಜೇವ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ ವರ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾದಿ ಪರಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಒಹಿಯೊ ನಗರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ಚೋರ್ ರಿಗೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಾವ್ನ್, ಚೊರ್ಚೆಂ ಚೋರ್ನ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್...

ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ

ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಪ್ರಾಧಿ

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ದುಸ್ರೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಶಿನ್ ಬೆಟಾನ್ ಸೊಡಯ್ಲಾ (ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್) ಆನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್...

ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್

ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾನ್ವಟಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಬೇಟ್ ಶಿಮೆಶಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಧೊಶಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ...

ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಕೆನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಶೀದೆಂತ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಶೀದೆಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಫಾಯರಿಂಗ್...

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 57 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಅಲ್-ಖಾಯಿದಾ ಆತಂಕಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ 41 ಆತಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ 16 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ...

ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಿಣಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. 2014’ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ತೈ ಲಿಯಾನ್ ಆನಿಂ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

‘ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ ನಾಂವಾನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನವಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲಾ. ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್,...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.