ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾ....

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೌದಿ...

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ.....

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಸೌತ್-ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ....

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 25 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಹಿದ್ದ್ ದರುಲ್ ಖುರಾನ್ ಇಟ್ಟಿಫಾಖಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ....

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಲಾಖೊಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ....

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್’ಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ 15 ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ...

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ಟೊಮ್ ಉಳುನ್ನಲಿಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯೆವಹಾರ್ ಸಚಿವ್ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಜಾಗ್ಯಾ’ಚೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆಂಯೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ...

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 50 ಜಣಾಂಚಿ 2017ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತಿಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್ನಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಲಿ...

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ’ವಿಮೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ. ಬೋರ್ತಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಮೃತಿ ....

ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಖೆಳಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಸ್....

ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ 20 ಲಾಖ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್!

ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ 20 ಲಾಖ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್!

ಪವಿತ್ರ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ಕಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ 20 ಲಾಖ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇರಾನಾಚೆ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್...

ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!

ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!

ಚೀನಾ: ಬಾಯ್ಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಾ. ಕೊಯ್ರ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಏಕ್ ಲೊರಿ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್’ಯೀ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಕ್, ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾ....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ “ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017”

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ “ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017”

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಚ್ಯಾ ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ಚಾರಾ ದಿಸಾ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಘಟನ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ "ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017"...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ರಮಾತ್’ಗಾನ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಲಿಕ್ 89 ಸಾಲಾಂತ್ "ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ತೆಲಾಂಗಾಣಾ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ "ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017" ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ...

ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್

ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್ - ’ಹಾರ್ವೆ’ – ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 195 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ವಾರೆಂ ಆಸುನ್, ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡುನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲಾಖಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್....

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ

ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್...

ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್

ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್

ಯು.ಎಸ್'ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್....

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಆನಿಂ ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚಿಂ 64 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರ್ ತಾಣೆಂ ದಾನ್....

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಹೊಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಂಗ್’ಭರ್ ಭಾಂಗಾರ್, ಸೋಭಿತ್ ಮೇಕಪ್, ಡಿಸೈನರ್ ಗೌನ್ ವಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಕಾಪಡ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಕ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 2016 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ 113 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಝರ್ನೊವ್ ನಗರಾಚೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1903 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ವೆರ್...

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿಯರಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ!! ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಖಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.....

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ) ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್.....

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿಯಾ ಕೂಪರಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರಿಯಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. 23 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ರಿಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್....

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

ಮೋಗ್ ಕುರ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇ ಪೆಂಗ್ಗೆಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್’ಚ್ ಧುವ್. ತಾಕಾ 2000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆಸಾ....

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್-2017, ಸೀಜನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್'ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಜೆ.ಎಮ್.ಜೆ. ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ...

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.