ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬ್ರಿಟನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರ್?!

ಬ್ರಿಟನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರ್?!

ಲಂಡನ್: ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ 9000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಿಟನಾ ...

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಕಾಬುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬೊಂಬರಾಂನಿ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಗನ್’ಮ್ಯಾನಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ...

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್

ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ65 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನಾನ್ ಸೊಮಾರಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್...

ಬಿಟ್ಕೊಯ್ನಾಚೆರ್ ದುಡು ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್

ಬಿಟ್ಕೊಯ್ನಾಚೆರ್ ದುಡು ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶತ್’ಕೊರೊಡ್’ಪತಿ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ....

ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!

ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!

ವೆನ್ನಿಸ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಎ1 ಥಾನಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ....

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಕುಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಕುಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ವಿರೋಧ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಹ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ....

ಹಿಂಸಾ ರೂಪ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್; ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೌಹಾನಿ ಮನವಿ

ಹಿಂಸಾ ರೂಪ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್; ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೌಹಾನಿ ಮನವಿ

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಹಿಂಸಾ ರುಪಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಎದೊಳ್ 12 ಜಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ....

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್

17 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಯುವತಿ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಸನ್ಯಾ ಸಿಟಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರಾಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ....

36 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೇಟ್

36 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಪಿನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸುನ್, ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮನಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. 15ವ್ಯಾ ಏಷಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಶೃಂಗಸಭಾ) ...

ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ 70 ವಯ್ರ್ ಮರಣ್

ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ 70 ವಯ್ರ್ ಮರಣ್

ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್-ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ ಆನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ 70 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಕೋಪಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾಂ ಜಾಲಾ.

ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರೀರಿ ರಾಜಿನಾಮೊ

ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರೀರಿ ರಾಜಿನಾಮೊ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಆದ್ ಹರೀರಿ ಹಾಣೆಂ ಸನ್ವಾರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ....

ಕುವೇಯ್ಟ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್

ಕುವೇಯ್ಟ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್

ಪರಿಸರ್ ಕಾನೂನ್ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಅಥೊರಿಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ವಾ ಕೊಯ್ರ್ ...

ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುಳಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬಂದಿಸಾಳ್!

ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುಳಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬಂದಿಸಾಳ್!

ದುಕಿಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ. ತಿಕಾ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಠಿಣ್ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ಫಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ....

ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ 7 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ 7 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಪೋಷಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಿನೇವಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ….

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಉಪಖಂಡಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡಿಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ....

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; 10 ಮರಣ್, 1,500 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈನ್ ಕಂಟ್ರಿಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್, ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸುಮಾರ್ ....

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೊಬೆಲ್

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ – ರೇನರ್ ವೀಸ್, ಬ್ಯಾರಿ ಬೈಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಿಪ್ ತೋರ್ನ್ವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2017 ಪಂಗ್ತೆಚೆಂ ಭೌತ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತಾಂಕ್'ವಾದಿಂ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಕ್ಕಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 18 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವೇದ್'ಶಾಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾ....

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೌದಿ...

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ.....

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಸೌತ್-ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ....

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮಲೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 25 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಹಿದ್ದ್ ದರುಲ್ ಖುರಾನ್ ಇಟ್ಟಿಫಾಖಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ....

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಲಾಖೊಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ....

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್’ಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ 15 ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ...

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ಟೊಮ್ ಉಳುನ್ನಲಿಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯೆವಹಾರ್ ಸಚಿವ್ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಜಾಗ್ಯಾ’ಚೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆಂಯೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ...

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ’ಪೊಲಿಟಿಕೊ 50’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 50 ಜಣಾಂಚಿ 2017ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾರತಿಯ್ ಅಮೇರಿಕನ್ನಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಲಿ...

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ’ವಿಮೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ. ಬೋರ್ತಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಮೃತಿ ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.