ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!

Tuesday 18 Aug 2015 4:17am
ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!
 

    ವಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಜನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಿಲೊ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಚಡ್ಚೆಂ ಖಂತ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಜೆವಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಯೆತಾ.
ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್:
    ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿಂ ಘಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್. ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಜಿರ್ವಣೆ ವೆವಸ್ಥಾ ಸುಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ.
ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಹಳು ಆಸುಂ:
    ರಾತಿ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್. ದಿಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಜಿರುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಚರಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ರಾತಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭುನ್, ಚಡ್ ಚರಬ್ ಜಮ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ನಾರಾಂಶ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾಣ್, ವ ಫಳಾಂ ರಾತಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ್.
ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ:
    ಫಳಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಯಾ. ಹೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸಹಕಾರಿ. ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಅಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವಿಜೆ. ಮೊಟಾಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಿರಯ್ಜೆ ತರ್ ಚಡ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವಿಜೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಂನಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂಶ್’ಯೀ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಫಳಾಂನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾತಿಕ್’ಯೀ ಬರೆಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭ್ತಾ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾ:
    ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ತಾಂತುಂ ಕ್ಯಲರಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೇರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಸಾನಾ. ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೆವ್ನ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.