ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!

Tuesday 18 Aug 2015 4:17am
ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!
 

    ವಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಜನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಿಲೊ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಚಡ್ಚೆಂ ಖಂತ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಜೆವಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಯೆತಾ.
ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್:
    ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿಂ ಘಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್. ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಜಿರ್ವಣೆ ವೆವಸ್ಥಾ ಸುಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ.
ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಹಳು ಆಸುಂ:
    ರಾತಿ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್. ದಿಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಜಿರುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಚರಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ರಾತಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭುನ್, ಚಡ್ ಚರಬ್ ಜಮ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ನಾರಾಂಶ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾಣ್, ವ ಫಳಾಂ ರಾತಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ್.
ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ:
    ಫಳಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಯಾ. ಹೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸಹಕಾರಿ. ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಅಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವಿಜೆ. ಮೊಟಾಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಿರಯ್ಜೆ ತರ್ ಚಡ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವಿಜೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಂನಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂಶ್’ಯೀ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಫಳಾಂನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾತಿಕ್’ಯೀ ಬರೆಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭ್ತಾ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾ:
    ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ತಾಂತುಂ ಕ್ಯಲರಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೇರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಸಾನಾ. ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೆವ್ನ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಧವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ...

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. 90% ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ದಿಸುನ್...

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀತ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೋಣ್’ಯಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್...

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ವಜನ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ತೆಂ ಉಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ತೆ ತುಮಿ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ...

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಘರಾಂತ್ ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ, ರೂಮ್ ಪ್ರೇಶ್’ನರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಮನೋಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಸುವಾದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ‘ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್’ ವೆಳಾರ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್...

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ, ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಜೀವನಾಂತ್ ತುಳ್ಸಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ತುಳ್ಸಿಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ರೀ ತುಳ್ಸಿ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳ್ಸಿ. ತುಳ್ಸಿ ಝಡಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಮ್ಲ್’ಜನಕ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ದಿಸಾಂನ್’ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್...

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ಜೆವ್ಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಜೆವಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ. ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಸಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾನಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್. ಹೆಂ ರುಚಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್....

ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಣಿ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್!

ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಣಿ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್!

ದೇಶಾಂತ್ ದಾವ್ ಇತ್ಲಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾಗೀ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರ್ಗಾಲ್....

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್; ಅಲೊವೇರಾ

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್; ಅಲೊವೇರಾ

ಅಲೊವೇರಾ, ಕಾತಿಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ. ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಲೊವೇರಾ ಉತ್ತೀಮ್ ವಕಾತ್. ಅಲೊವೇರಾ, ಸದಾಂಯಿ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....

ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಗುರ್ಜಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಂಬಿಕಾಪುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ...

ಫಕತ್ 25 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಯಾ…

ಫಕತ್ 25 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಯಾ…

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆತಾತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್...

ತೂಪಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ತೂಪಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಾಧರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಬಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. ತೂಪ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಕಾತ್’ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್, ಪಾಟ್ ದೂಕ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ದೂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ತೂಪ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್....

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಜೂರ್, ಸದಾಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಜೂರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಳ್, ತಾಪ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ತವಳ್-ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಪಿಡಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ಎಕಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವೈರಲ್ ತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್...

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್!

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್!

ಸಬಾರಾಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ/ಎಕ್ಸುರೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್/ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ಯೆತ್, ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸೆವ್ಯೆತ್! ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಟಿ.ವಿ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲಾಭ್’ಯೀ...

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲಿ ಮುತೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ…?!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲಿ ಮುತೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ…?!

ಭಾರತಾಂತ್ ಪುರುಷ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮುತೊಂಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರ್, ಏಕ್ ಚಲಿ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಯಾ...

ಫಿಟ್’ನೆಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾ!

ಫಿಟ್’ನೆಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾ!

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಶರೀರ್ ಫಿಟ್ ಆಸಾಜಯ್. ಚರಾಬ್ ಜಿರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನಿಚೇವ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್, ಆನಿ ಸತತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚರಾಬ್, ಮೊಟಾಯ್ ದೆಂವೊಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಕಾಯೀ ಆತಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ...

ಡೆಂಟಿಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಾ ದಾಂತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ?

ಡೆಂಟಿಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಾ ದಾಂತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ?

ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಲೆರ್ ಭರ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲಾ. 15-20ಮಿನುಟಾಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಗುಳುಗುಳು ಕರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಾ. ತಶೆಂ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಕಾಳಿಂ ದಾಂತ್ ಘಾಸೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕರಿಜಯ್...

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆವಯ್ಪಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆವಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಧುರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್...

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಪರಿಹಾರ್ !

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಪರಿಹಾರ್ !

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಾಳಿ, ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ದುಖಿ ವರ್ವಿಂ, ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ಮತಿಚಿ ಇರಾರಾಯ್ ಅನಿಯಮಿತ್ ಸ್ರಾವ್, ಪಾಟ್ ದು:ಖ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಿ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾತಾತ್...

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಾ ಉಣಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ, ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಂ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ವಾ ಆವ್ದೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್...

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಪಾರ್ಸ್’ಲೇ ಭಾಜಿ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಪಾರ್ಸ್’ಲೇ ಭಾಜಿ

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಖರ್ಗೊಂವ್ಚಾಂತ್ ಪಾರ್ಸ್’ಲೇ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಜಿ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಪಾರ್ಸ್’ಲೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಉಟ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಾರ್ಸ್’ಲೇ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ....

ಪೊಟ್ ಕರ್ಗುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾವ್

ಪೊಟ್ ಕರ್ಗುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾವ್

ಗರ್ಜ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ? ಪೊಟ್ ಕರ್ಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾತ್? ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಭೋವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪೊಟ್ ಕರ್ಗೊಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್...

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್’ಚ್ ಜೆವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್...

ಪತಂಜಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್

ಪತಂಜಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಘುಂವುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಜಾರಾಂತ್...

ಸದಾಂ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ

ಸದಾಂ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ

ದಬಾವಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖುಶಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸದಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಬೆಜಾರಾಯ್. ಪಯ್ಶೆ, ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ತುಮಿ, ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಖುಶೆನ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಾಧನ್...

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್!

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ರಿತಿ ವರ್ವಿಂ ದೈಹಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ಕಶಿ ಉಣಿಂ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂಚಿಂ...

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಖಾಣ್

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಖಾಣ್

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಸಲಹಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣ್ ಸೇಂವ್ಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿತಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ರಾಕುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಖಾಣ್ ಸೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಯ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಖಾಣ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.