ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾಗೀ? ತರ್, ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ!

Wednesday 18 Oct 2017 9:42am
ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾಗೀ? ತರ್, ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ!
 

ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್ ಬರೊ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕುಡಿಂತ್ ದೂಖ್, ನಿತ್ರಾಣ್ ವಾ ಆಳ್ಸಾಯ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್’ಯೀ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. 

ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣಾ ತುಮ್ಕಾಂ ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ ದುಸ್ರಿ ನಾಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಿ ದೂಖ್ ಆಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್’ಯೀ ಸೊಡಿನಾ. ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ಆಸುಂಕ್ ವತ್ತಡ್, ಕೆಫಿನ್, ಸೊರೊ ಪೀವನ್, ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲಿ ದುಖಿಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್…

 • ರಗ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ದೆಂವ್ಚೊ: ರಾತಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಘಂಟೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಗೊಡ್’ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ವಾ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಹೈಪೊಗ್ಲೈಕ್ಯಾಮಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. 
 • ನಿದ್ಚಿ ರೀತ್: ತುಮಿ ನಿದ್ತಾನಾ ವಾ ಬಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಜಾಗೊ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾ, ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಕ್ಲಿ ದೂಕ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. 
 • ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್: ರಾತಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ತಕ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆಸ್ತಾ.
 • ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಚಿ ರೀತ್: ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ತಾನಾ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಲಯಾಂನಿ ದೂಖ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಆನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ಸುರು ಜಾತಾ. 
 • ವಕ್ತಾಂ: ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಘಡ್ಯೆ-ಘಡ್ಯೆ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ದೂಖ್ ನಿವಾರಕ್ ವಕ್ತಾಂನಿಯೀ ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 
 • ಖಾಣ್: ರಾತಿಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಂಕ್ ಖಾಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಂ ಕೆಫೇನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದೂಖ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. 

ಹಿ ದೂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ…

 • ಉದಕ್ ಪಿಯೆಯಾ. ಖಾಲಿ ಪೊಟಾರ್ ಹುನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. 
 • ಪೊಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಯಾ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರ್ನ್ ನಾಶ್ಟೊ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
 • ಸಕಾಳಿಂ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಯಾ. 
 • ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಭರ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಯಾ. 
 • ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಟ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ತಕ್ಷಣಾ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಡಾಯಾ. 
 • ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾ. 
 • ಉಟ್ತಾನಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ರಾವುಂಕ್ ಪಳೆಯಾ. ಮತಿಂತ್ ರಾಗ್ ದವರ್ನ್ ಉಟಾನಾಕಾತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಚಿಂತುನ್ ದವರಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.