ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟೊ

Sunday 17 Sep 2017 6:34pm
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್  ಪಾಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟೊ
 

ಭಾರತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಂಚ್ ಕರೊಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಹ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಸುಲಭ್ ವಾಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಯೆತ್.

1.ಲೆಕಾಚೆಂ ಖಾಯಾ, ಜೆವಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾಕಾತ್: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಣೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ ವಾ ಚಡ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆವ್ಣಾ-ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಖಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜೆವಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬರೆಂ.

2.ಖಾಣಾಂತ್ ನಾರಾಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸುಂದಿ: ನಾರಾಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಂಶ್ ಸೆವಾ. ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳಾಂ, ಆನಿಂ ಹೇರ್ ನಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ಕುಡಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಪೋಶಕಾಂಶ್ ವೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಎಪಲ್, ಓಟ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ರಗ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ನಾರಾಂಶ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾ. 

3.ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಮೊಡುಪಾಸ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸುಂದಿ, ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಆಸುಂದಿ: “ರಾಯಾಪರಿಂ ಮೊಡುಪಾಸ್ ಕರಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರಾ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಲಹಾ. ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಉಣೆಂ ಪಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್, ಕುಡಿಚಿ ಜಿರ್ವಣೆಂ ಕ್ರಿಯಾ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡ್ವೆಂ ವಾ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾ. 

4.ನಿಯಮಿತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್: ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚೆ ಲಾಭ್ ಆಸಾತ್ – ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಮೊಟಾಯ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದುಶ್ಪರಿಣಾಮ್ ಆಡಾಯ್ತಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸದಾಂಯ್ ವೆಗಾನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜಾತಾ. 

5.ಖಾಣಾಂತ್ ಸಮತೋಲನ್ ಆಸುಂದಿ: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೊಟೀನ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಚರಬ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿಂ ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ನ್, ಸಮತೋಲಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಯೆತ್. ಬ್ರೆಡ್, ಶೀತ್ ಆನಿಂ ಬಟಾಟೆ ಖಾಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿತುರ್ಲಿ, ಆಂಬೊ ಆನಿಂ ಕಾಳಂಗ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.