ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್

Friday 18 Aug 2017 8:08pm
ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿಂ ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತಾನುತ್ಪತ್ತಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಐ.ವಿ.ಎಫ್ ತಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್ ಚಡುಂಕ್ ಝೂಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡ್ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಝೂಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿಂತ್ ವೀರ್ಯ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1% ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ತರ್ಬೇತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಝೂಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಐ.ವಿ.ಎಫ್ ತಜ್ಞ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಣೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.