ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ!

Wednesday 16 Aug 2017 4:54pm
ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ!
 

ದುಬಾಯ್: ವೆಳಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಂತ್ 2020 ವೆಳಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆತಂಕಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾ. 

ಸ್ತನಾಚೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ 70,218 ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ 30 ಥಾವ್ನ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿಂ. 

ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲೊಂಗೊಂಗ್ನ್ ಸಂಸೋಧ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ವಿಜಯ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚಿ ಸ್ವ-ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆನಿಂ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ವಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಬುಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸುರ್ವೆರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಲಜೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಹಿ ಪಿಡಾ ಚಡುನ್’ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಪಾನೊ ದಿಂವ್ಚೊ, ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ, ಮೊಟಾಯ್, ವೆಗಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿಂ ಜಾಗತೀಕರಣ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನಾ ವೆಳಾರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 

ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೇವಕಿಂನಿ ಚಡ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ-ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಆನಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.