ತಾಂತಿಂ ಖಾತಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್!

Sunday 13 Aug 2017 9:34am
ತಾಂತಿಂ ಖಾತಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್!
 

ತಾಂತಿಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನೊ ಹೆಂ ವಾಚಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚ್ಯಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೆ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಾರೆಕಾರ್. ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂನಿ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಕಾಳ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 

ಸುಮಾರ್ 15 ದೆಶಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಾಂತಿಂಯಾಂ ವಿಕುನ್ ಆಸುನ್, ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂನಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಂಯಾಂ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್, ನೆದರ್’ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ರೋಮಾನಿಯಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಡಚ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಆನಿಂ ಒಸ್ಟ್ರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್’ಯೀ ಅಸಲಿಂ ತಾಂತಿಂಯಾಂ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್. ಚುಕುನ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ತಾಂತಿಂಯಾಂ ವಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್.

ಹ್ಯಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂನಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾರ್, ಲಿವರ್ ಆನಿಂ ಕಿಡ್ನಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಥಾಯ್ರೊಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಕ್’ಯೀ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಕುಡಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಂಕ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಚಿ ಆನಿಂ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಕುಶಿನ್ ದೂಕ್ – ಅಸಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.