ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್

Thursday 10 Aug 2017 7:39pm
ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್
 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೌಡರ್ ಪರ್ಮಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂನಿಯೀ ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಹೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಶಾಂಪೂ ಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖತಾಂ ಕಾಡ್ತಾ. 

ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಖೆಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿಟ್ಕುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ರೇಂವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ವರ್ನ್ ವಚಾ. ತೆಂ ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೇಂವ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಾಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘಾಮ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಮೊಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಸೊಕ್ಸಾಂತ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಘಾಲಿಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘಾಮ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್, ವಾಸ್ ಯೇನಾ. 

ಕೆಸಾಂಕ್ ಶಾಂಪೂ ಘಾಲ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ ತರ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ವಾಪರಾ. ಕೆಸಾಂಕ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಸಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಶಾಂಪೂ ಘಾಲ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್.

ನವ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ತೆಲ್ ಪಡುನ್ ಖತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಲ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪೌಡರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸೊಡಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕರಾ. 

ಮಾಂಚೊ ಘಾಣ್ತಾ ತರ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ವಾಪರಾ. ಮಾಂಚಾಕ್ ಆನಿಂ ರಗ್ಗಾಚ್ಯೆರ್ ಪೌಡರ್ ಫಾಪುಡಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೀ ನೀದ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. 

ಹಾತಾಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾತಾ. ಗ್ಲೌಸ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತಾಕ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಚುಕ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.