ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಚೆಂ ಮಹತ್ವ್

Thursday 3 Aug 2017 6:40pm
ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಚೆಂ ಮಹತ್ವ್
 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಟಮಿನ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿಂ ಫಳಾಂನಿ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಲ್ಯೂಟೀನ್ (ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ಲೋಳ್) ಭರಿತ್ ಆಹಾರ್ ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ವಿಟಮಿನ್ ಆನಿಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸುನ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ. 

ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಏಕ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಕುಡಿನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆವೊಕಾಡೊ, ಕೇಲ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆನಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೆಂ ಸತ್ವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಆಸ್ತಾ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ - ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್, ಹಾಂತುಂ, 25 ಥಾವ್ನ್ 45 ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ 60 ಜಣಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಾನ್ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ನರಾಂಚಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅರ್ಬಾನಾ-ಚಾಂಪೈಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಕಾಂನಿ ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚಿ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಸಕತ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.