ಮೊಗಾ ಮೊಟಾಯ್?!

Friday 28 Jul 2017 8:19pm
ಮೊಗಾ ಮೊಟಾಯ್?!
 

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡುನ್’ಚ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೋಗ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ…

ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಮ್ ಸಾಂಡ್ತಾ. ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವಚುನ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಟ್ನೆಸಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. 

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಆಸಾನಾ. ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ, ತೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್’ಯೀ ತೆಂ ಖಾತಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ತಾತ್. 

ಮೊಗಾಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ವತ್ತಡ್’ಯೀ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ವತ್ತಡ್ ನೀದ್ ಯೆನಾತ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. 

ಮೊಗಾಂತ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್, ಚೊಕ್ಲೇಟ್, ಕೇಕ್ ತಸಲಿಂ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಖಾಣಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.