ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್? ಘರಾಂತ್'ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ವಕತ್!

Thursday 27 Jul 2017 9:13pm
ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್? ಘರಾಂತ್'ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ವಕತ್!
 

ತುಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ –

  • ಆಲೆಂ: ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗುಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಲೆಂ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನಿಂಗ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿ ಜಿರ್ವಣೆ ಸಕತ್ ವಾಡೊವ್ನ್, ಪೊಟ್ ಹಳು ಕರ್ತಾ. ವೊರೊಡ್, ವೋಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗುಣ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಹಾಂತ್ ವಾ ಜ್ಯೂಸಾಂತ್ ಆಲೆಂ ಭರ್ಸಿಯಾ. ಆಲೆಂ ಚಾಬುನ್ ತಾಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾನ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಕಲ್ಮಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ಆನಿಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾ. 
  • ಎಳೊ: ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಎಳೊ ವೊರೊಡ್, ವೋಂಕ್ ಆನಿಂ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೇರ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಎಳ್ಯಾಂತ್’ಯೀ ಪಿಡಾ ನಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಯೆತಾ. 
  • ಲೊಸುಣ್: ಲೊಸ್ಣಿಂತ್ ಪಿಡಾ ನಿರೋಧಕ್, ಎಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಲ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹೆಂಯೀ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಡೆ ಆನಿಂ ಪೊಟಾ ದುಕಿಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ವಕತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಲೊಸುಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. 
  • ಲಿಂಬೊ: ಲಿಂಬ್ಯಾಂತ್ ಎಂಟಿವೈರಲ್ ಆನಿಂ ಎಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ. ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನಿಂಗಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಲಿಂಬೊ ನಿವಾರ್ತಾ ಆನಿಂ ವೈರಸ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸದಾಂಚ್ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಶರ್ಬತ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. 
  • ಜಿರೆಂ: ಪೊಟಾಚಿ ಕಸಲಿಯ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿರೆಂ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ವಾ ಶೀದಾಯೀ ಜಿರೆಂ ಖಾವ್ಯೆತ್. ಜಿರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. 
  • ಕನ್ಪಿರ್: ಕನ್ಪಿರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ ಖಾಣಾಂತ್ ವಾಪರಾ.
  • ಧಂಯ್: ಧಂಯಾಂತ್’ಯಿ ಎಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಲ್ ಸಕತ್ ಆಸುನ್, ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ವಕತ್. ಧಂಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿ ಭರ್ಸುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ಪೊಟಾ ದುಕಿ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತ್ ನಿವಾರಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. 
  • ಮ್ಹೊಂವ್: ಮ್ಹೊಂವ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸೆವ್ಯೆತ್ ವಾ ಚಹಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂತ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶ್ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಪೊಟಾ ದುಕಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿವಾರಣ್ ದಿತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.