ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚಾ!

Thursday 6 Jul 2017 6:20am
ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚಾ!
 

ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಹಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ –

* ದೋನ್ ಬೊಯ್ ಲೊಸುಣ್ ಸೊಲ್ನ್, ಧಾಡಾಯಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಉದಕ್ ತಾಕಾ ಭರ್ಸುನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಧಂಯಾಕ್ ಹೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತಾಪ್ ಆನಿಂ ಫ್ಲೂ ತಾಪ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಲೊಸ್ಣಿಂತ್ ಆಲಿಸಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೋಶಕಾಂಶಾಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್’ಜೀವಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ಆಸುನ್, ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಮಿ ತಕ್ಷಣ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಆನಿಂ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಫ್’ಯೀ ಸುಟ್ತಾ.

* ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೇವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಲರ್ಜಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಭ್ತಾ.

* ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಬಟಾತೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಮೇಯಾಂನಿ, ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಿಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೊ ತಾಪ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ.

* ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಖತ್ಕತಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಘಾಲಾ. ಅರ್ಧೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಖತ್ಕತಾವ್ನ್, ತೆಂ ನ್ಹಿಂವುನ್ ಊಬ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಹೆಂ ಉದಕ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಗ್ಲಾಸಾ ಲೆಕಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಪಿಯೆಯಾ. ತುಳ್ಸಿಂತ್ ತಾಪಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಿಂ ತಾಪ್ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ.

* ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ ವಾಟುನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಯಾ. ತಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಖೊರೊಜ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ವೈರಲ್ ತಾಪಾಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ವಕತ್.

* ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಲೆರ್ ಭರ್ನ್ ಕನ್ಪೀರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡಾ. ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಿಂವುಂಕ್ ಸೊಡಾ ಆನಿಂ ಸಮಾ ನ್ಹಿಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಳ್ನ್, ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಭರ್ಸುನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ. ತಾಪ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಾಪ್ ಚಡನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

* ತಾಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಆಸ್ಚಿಂ ಫಳಾಂಯೀ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋಗ್ ನಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ತಾಪ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಣೊ ಕರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.