ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ

Sunday 26 Feb 2017 10:46pm
ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ
 

ಸೆವ್ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿರ್ವಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೈಹಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್’ಯೀ ಅಸರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಜೀರ್ಣೆಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಕತ್ ಸೊದುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

· ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡಾ ಬೊತ್ಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾ ರೋಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಕರ್ ವಾ ಮೀಟ್ ಭರ್ಸಿಜೆ.

· ಏಕ್, ಸಾಲ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಏಳೊ ಕೆಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಅಜೀರ್ಣ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರ್ಯೆತ್.

· ತರ್ನೊ ಮುಳೊ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ.

· ಜಿರ್ವಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಟ್ ಫುಗುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿರ್‍ಯಾ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಜಿರ್‍ಯಾ ಪಿಟೊ ಉದ್ಕಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಟ್ ಹಳೂ ಜಾತಾ.

ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಿಯಮಿತ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ, ಉಣ್ಯಾ ಮಸಾಲ್ಯಾಚಿ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.