ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

Monday 20 Feb 2017 9:24pm
ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!
 

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂನಿ ಜೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಸೋಭಿತ್, ಲಾಂಬ್, ಧವೊ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ತಾನಾ, ಪೊಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪುಲಾವ್ ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಹೊ ಸೂಕ್ತ್ ತಾಂದುಳ್.

ಪುಣ್ ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ತಿತ್. ತಜ್ಞಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ – “ವ್ಹಯ್, ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೊ”. ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಪ್ರೋಟೀಣ್, ಉಣಿಂ ಚರಬ್, ಉತ್ತೀಮ್ ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜ್ ಆನಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ನಾರ್ ಆಸುನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆಮಿಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ –

· ಆಮಿಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಕಿಟಿಂಚ್ಯೆರ್ ದಬಾವ್ ಪಡಾನಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನ್ಕಿಟಿಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್. ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಹೇರ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ಗುಂಚೆಂ ನಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಡಿ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಹೆಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸದಾಂಯ್ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ಗುಂಚೆಂ ನಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಕ್ ಆನ್ಕಿಟಿಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ 30% ಉಣಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

· ಥೊಡೆ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಏಕ್ದಮ್ ಚಡ್ತಾ. ಹೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಗೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೋಷ್ಟಕಾಂತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಜಿತ್ಲೊ ಹಾಚೊ ಮಾಪ್ ಉಣೊ ಆಸ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕರ್ ಭರ್ಸುಂಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಮಾಪ್ ಉಣೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಗೊಡ್ಮುತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವ್ಯೆತಾ.

· ಹೇರ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾಕೀ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪೊಟ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆ ಕೊಣಾಕ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾಕೀ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

· ಹಾಂತುಂ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ನಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಡೆಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆರಾಮಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್.

· ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ನಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂತುಂ ಚರಬ್’ಯೀ ಉಣಿ. ಗೊಂವಾಂ ಪಿಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಹಾಂತುಂ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಆನಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಬರೊ.

· ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಥಯಾಮಿನ್ ಆನಿಂ ನಿಯಾಸಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಜಿರ್ವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ನರಾಂಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯೀ ಬರೆಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಅಂಶ್ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಿವಾರ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.