ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

Sunday 19 Feb 2017 9:25pm
ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್
 

ಧವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್’ಚ್. ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ 100 ಕ್ಯಾಲರಿ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್’ಚ್ಯಾ  ತುಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್ ತಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾತಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚರಾಬ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್’ಯೀ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ 81 ಜಣಾಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ 40 ಥಾವ್ನ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಫಳಾಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಿವಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!

ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!

ವಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಜನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಿಲೊ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಚಡ್ಚೆಂ ಖಂತ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.