ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

Sunday 19 Feb 2017 10:25pm
ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್
 

ಧವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್’ಚ್. ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ 100 ಕ್ಯಾಲರಿ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್’ಚ್ಯಾ  ತುಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್ ತಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾತಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚರಾಬ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್’ಯೀ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಕ್ 81 ಜಣಾಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ 40 ಥಾವ್ನ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಫಳಾಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಿವಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.