ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

Friday 27 Jan 2017 3:33pm
ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್
 

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್.

ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತು ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾನಾಂ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗೊಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಾರೀ ಬರೊ.

ಮೀಟ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಚಡ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾತಾ.

ಮೈದಾಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಂಗಾಂತ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತು ಚಡ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಭುಖ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.