ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

Friday 27 Jan 2017 2:33pm
ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್
 

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್.

ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತು ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾನಾಂ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗೊಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಾರೀ ಬರೊ.

ಮೀಟ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಚಡ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾತಾ.

ಮೈದಾಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಂಗಾಂತ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತು ಚಡ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಭುಖ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್...

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ಲಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಘಟಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.