ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

Sunday 22 Jan 2017 6:54am
ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ
 

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದೂದಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ದೂದಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ತಿಕೆ ಸಾಲಿಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಬರೀ ಜಾತಾ.

ಜಾಯ್ಫಳಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಹಾಂತು ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ.

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ತಾ ಆನಿಂ ನೀದ್ ಬರೀ ಪಡ್ತಾ.

ಕೇಸರ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಎಳಾಂನಿ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಆಸ್ತಾ, ಬಿ.ಪಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಬರೀ ಜಾತಾ.

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಲೆಂ ಬರೆಂ. ದೂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಲೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.