ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

Sunday 15 Jan 2017 1:20pm
ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ
 

ಆಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ತಾಂಬೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆಲೆಂ ಜೀವ್ ಉಬಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ ವೊಕ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್.

ವಾಯಾಚ್ಯೆ ಉಪದ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಲೆಂ ಏಕ್ ಆವ್ದಿ ವೊಕಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 125 ಗ್ರಾಂ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 250ಗ್ರಾಂ ತಿಳಾಚೊ ಪಿಟೊ ಆನಿಂ ಗೋಡ್ ಭರ್ಸುನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳಿಯೊ ಕರಿಜಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಗುಳಿ ಸೆವಿಜಯ್.

ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಜಾತಾ ತರ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ಖಡೆ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ 4 ಕುಲೆರಾಂ ಜಿರೆಂ ಭಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ದವರಿಜಯ್. ಸದಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸೆವಿಜಯ್.

ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿಂಕ್ (ದಂತಾಂಕ್) ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಘೊಟ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಘಾಣ್ ಉಣಿಂ ಜಾತಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚಿ ಆನಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾತ್. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಂಜರೊಲ್ ಆಸಾ. ಆಲೆಂ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.