ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

Thursday 12 Jan 2017 9:52am
ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್
 

ಲಾಖಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಮಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಮಿತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪುರಾಸಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ವ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾತ್.

ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್, ಗಮನ್ ಆನಿಂ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಚಡ್ತಾ. ಜಿವಾಚೆಂ ಸಂತುಲನ್ ಕೊಫಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಕೆಫಿನ್ ಕೊಫ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕೊಡ್ಹು ಅಂಶ್, ಚ್ಹಾ, ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಥೊಡಿಂ ವೊಕ್ತಾಂನಿ ಶಿರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ, ದಿಸಾಕ್ 2-4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರು ಜಾತಾತ್.

ನೀದ್ ಉಣಿ, ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್, ಅಸಹಜ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ, ಅಧಿಕ್ ರಗ್ತಾ ಒತ್ತಡ್, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಪುರಾಸಣ್, ಭ್ಯೆಂ, ಅಸ್ಥಿರತಾ, ಉದ್ವೇಗ್, ಡಯೆರಿಯಾ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ವ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ವಾಪರುನ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಂಗ್ ದಿಯಾ.

ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ವಾಪರುನ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಂಗ್ ದಿಯಾ.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾರ್’ಚ್ ಕೇಸ್ ಧವೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳೊ ರಂಗ್/ಡೈ ಸಾರಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ ರಾಸಾಯನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾತಿಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್....

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಾ ಉಣಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ, ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಂ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ವಾ ಆವ್ದೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್...

ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಯಾ.

ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಯಾ.

ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಸೋಧ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಪ್ರಕಾರ್, ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಕಪ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ‘ಎರಿಕ್ಟಾಯ್ಲ್ ಡಿಸ್’ಫಂಕ್ಷನ್’ (ಇ.ಡಿ. - ಶಿಶ್ನ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್) ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.