ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

Thursday 12 Jan 2017 10:52am
ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್
 

ಲಾಖಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಮಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಮಿತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪುರಾಸಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ವ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾತ್.

ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್, ಗಮನ್ ಆನಿಂ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಚಡ್ತಾ. ಜಿವಾಚೆಂ ಸಂತುಲನ್ ಕೊಫಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಕೆಫಿನ್ ಕೊಫ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕೊಡ್ಹು ಅಂಶ್, ಚ್ಹಾ, ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಥೊಡಿಂ ವೊಕ್ತಾಂನಿ ಶಿರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ, ದಿಸಾಕ್ 2-4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರು ಜಾತಾತ್.

ನೀದ್ ಉಣಿ, ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್, ಅಸಹಜ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ, ಅಧಿಕ್ ರಗ್ತಾ ಒತ್ತಡ್, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಪುರಾಸಣ್, ಭ್ಯೆಂ, ಅಸ್ಥಿರತಾ, ಉದ್ವೇಗ್, ಡಯೆರಿಯಾ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ವ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.