ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ

Saturday 7 Jan 2017 10:13am
ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ
 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಘಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಘರಾಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್.

ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಾ. ಸಾಬು ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್.

ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ರೋಸ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ರಾವ್ತಾ. ಕ್ರಿಮಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆನಾಂತ್.

ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆನಿಂ ನಂಜಿ ನಿರೋಧಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಘಾಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ರಗಾತ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಾವ್ತಾ. ದೂಕ್’ಯಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹೊಂವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಘಾಯಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ.

ಅಲೊವೆರಾಚೊ ರೋಸ್’ಯಿ ಭಾರೀ ಬರೊ.

ಧವೊ ಶಿರ್ಕೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ಪಿಯಾವಾಚೊ ರೋಸ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಾಯ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.