ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

Thursday 5 Jan 2017 9:41am
ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
 

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ, ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಧರ್ಖಾಲಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ.

1 ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಲಿಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೇವನ್ ಕರಿಜಯ್.

1 ಸುಕ್ಯಾ ದಾಕ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್.

1 ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಉದ್ಕಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕ್ಡುನ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಹುನ್ ದುದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಇಲ್ಲೆ ಸುಕೆ ದಾಕೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ಆಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಖಡೆ ಸಾಕರ್, ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ 2-3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆಜಯ್. 

1 ಕಪ್ ಉದ್ಕಾಕ್ 5-6 ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ 2-3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆಜಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.