ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

Friday 30 Dec 2016 3:39pm
ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
 

ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಶೇಳ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಪುರಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನೀದ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡಾನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ರಾತಿಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರಾ ಆನಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಾ.

ಗಾರ್ಗಲ್: ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಗಾರ್ಗಲ್ ಕರಿಜಯ್.

ಹರ್ಬಲ್ ಚ್ಹಾ: ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಬಲ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ನಿದ್ಚೆಂ ಆಸನ್ ಬದ್ಲಿಯಾ:  ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿನ್ ನಿದಾನಾಯೆ. ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಧಂಯ್ ಸೆವಿನಾಕಾತ್: ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧಂಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಹುನ್ ಉದಾಕ್: ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜಯ್, ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಊಬ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜಯ್.

ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಸಲಹಾ: ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ರಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆಜಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.