15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

Thursday 29 Dec 2016 2:37pm
15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್
 

ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ತಶೆಂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಕರೊಡ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಪಿ ನಡ್ಡಾನ್ ಹೊ ವಿವರ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಹುತೇಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ 30-49 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಆನಿಂ 60 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯೆ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಹರಾಂನಿ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಶಿರಾಂ ಆನಿಂ ಒತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬಳ್ ಆಸಾ. 12 ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 40,000 ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.