ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

Monday 26 Dec 2016 2:45pm
ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ
 

ಖಾಜುರ್ ಸಕ್ಕಡ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರೀ ರುಚಿಕ್ ತಸೊಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಈಜಿಪ್ತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಖಾಜುರಾಚೊ ವೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 30 ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಜುರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಾಜುರ್’ಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ತಶೆಂ ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಜುರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪೋಷಕಾಂಶ್, ಖನಿಜಾಂಶ್, ಎನರ್ಜಿ, ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಫೈಬರ್ ಖಾಜುರಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ಲೋಹ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸೊನ್ ಖಾಜುರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭೋವ್ ಬರೊ.

ಖಾಜುರ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾತ್ ಬರಿ ಉರ್ತಾ, ಕಾತಿಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಕಾತ್ ಮೊವಾಳ್ ದವರ್ತಾ. ಕಾತಿಚ್ಯೆ ಕಸಲೆಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆನಾಶೆಂ ಪಳೆತಾ.

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್’ಯಿ ವಾಡಯ್ತಾ. ರಗ್ತಾ ಶಿರೊ ಬಳಾದಿಕ್ ಕರ್ತಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಕಾಜುರ್ ಭಾರೀ ಬರೊ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ಎನಿಮಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಮಿತಿನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್, 75 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ 1 ಕುಲೆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಸಾಕರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದೂದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ...

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಜೂರ್, ಸದಾಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಜೂರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.