ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

Friday 23 Dec 2016 8:54am
ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್
 

ಆಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚಿ ಆನಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾತ್.

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಂಜರೊಲ್ ಆಸಾ. ಆಲೆಂ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ  ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಲೆಂ ವಾಯಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಲಾಳ್ ಆನಿಂ ಪೀಂತ್ ಚಡಯ್ತಾ. ವಾಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪೊಟ್ ಫುಗ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾ. ಖಾಣ್ ಆನಿಂ ಪೀವನಾಂಚೆಂ ಚಾಲನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.

ವೋಂಕ್ ಆನಿಂ ವೊಂಕಾರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಲೆಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಶೇಳ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿಂ ಕಫಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಲ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಆಂಗ್ ಉಬಾಳ್ ದವರ್ತಾ.

ಜೊರ್ಜಿಯಾ  ವಿ.ವಿ’ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಆಲೆಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ನಾಯುಚಿ ದೂಕ್ ರಾವ್ತಾ. ಮಾಸಿಕ್ ಪಾಳಿ ವೆಳಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದೂಕ್ ಆಲೆಂ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ಆಲೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ತಾಂಬೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆಲೆಂ ಜೀವ್ ಉಬಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.