ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ

Sunday 18 Dec 2016 2:13pm
ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ
 

ಮತಿರ್ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಗಾಡ್ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂಚ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ವೆಳಾರ್ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೆತಾ. ಕಾರಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಚಿಂ ಹುಮೆದ್ ಬೀಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಲ್ಫಾಕ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಮನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶಾಂತ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ವಿಶೆವಾ ಸವೆಂ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ತುಮ್ಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ. ನಿರಾಶಾ, ನಿದ್ರಾಹೀನ್, ಶಿರಾಂಚಿ ಅಡ್ಚಣ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಕರಂದಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 

ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶವಾಸನಾ ರಿತಿರ್ ನಿದ್ಚೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಊಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ವಾಪರ್ಯ್ಯೆತ್. ಮಾತ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆನಿಂ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗಾಂ ಪಂದಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆಚಿ ವಸ್ತ್/ಉಶೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದವರ್ಯ್ಯೆತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಯೋಗ ಗುರು ವ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆ ಥಂಯ್ ತುಮಿ ವರಿಜಯ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮತಿರ್ ಆಸೊನ್’ಚ್ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತೆಲಿ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.