ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ

Wednesday 14 Dec 2016 4:04pm
ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ
 

ಹವೊ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಿಡೆಕ್ ಗುಳಿಯೊ ಸೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀನಾ. ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾ.

ಆಕ್ರುಟ್: ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ 3-4 ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ದೊಂಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ತಾ.

ಕನ್ಪಿರ್: ಶಿಂಕೊ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾಸ್ ಘೆಯಾ. 

ಪಿಯಾವಾಚೊ ರೋಸ್: ವೊಂಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ರೋಸಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಲಿಂಬೊ ಪೀಳ್ನ್ ಪಿಯೆಜಯ್, ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಲೊಸುಣ್: ಪೊಟಾಂತ್ ವಾಯ್ ಭರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಲೊಸ್ಣೆಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ ಮ್ಹೊಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಬೊನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್.

ಮಸಾಲಾ ಖಾಣ್: ನಾಕ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜಯ್.

ಕಾಜೂರ್: ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಕಫ ಭರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜೂರ್ ಖಾಯ್ಜಯ್, ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.