ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

Tuesday 29 Nov 2016 4:32am
ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!
 

ವ್ಹಯ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೆಂದು ಆನಿಂ ಜಿವಾಚ್ಯೆರ್’ಯಿ ಬಾದಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ನಿದೆಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಮೆಲಟೊನಿನ್ ಹಾರ್ಮೊನ್ಸಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ವರ್ವಿಂ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿಂ ನಿದೆಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಭುಖೆಚ್ಯೆರ್’ಯಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿಂ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ತೋಂಡ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.