ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

Saturday 26 Nov 2016 4:51am
ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!
 

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯಿ ಭಿಗಡ್ತಾ.

ಜೆವ್ತಾನಾ ಶಿತಾಕ್ ಧಂಯ್ ಆನಿಂ ದೂದ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೊನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಸಿಡಿಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಧಂಯ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಉಡ್ದಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಸವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಾಸ್, ಒರೆಂಜ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ಕಾರಣ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಳೆಂಯಿ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ದೋನ್’ಯಿ ವಸ್ತು ಧರ್ಕಲ್ (Mucus) ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ರೆಡ್-ಬಟರ್ ಖಾತಾತ್. ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ದೂದ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಲರ್ಜಿ ಆನಿಂ ಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾತಾತ್.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೊಣ್ಚೆಂ ವ ಭಾಜ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ತೀಳ್ ಆನಿಂ ದೂದ್’ಯಿ ಸೇವನ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.