ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

Saturday 26 Nov 2016 3:51am
ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!
 

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯಿ ಭಿಗಡ್ತಾ.

ಜೆವ್ತಾನಾ ಶಿತಾಕ್ ಧಂಯ್ ಆನಿಂ ದೂದ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೊನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಸಿಡಿಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಧಂಯ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಉಡ್ದಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಸವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಾಸ್, ಒರೆಂಜ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ಕಾರಣ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಳೆಂಯಿ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ದೋನ್’ಯಿ ವಸ್ತು ಧರ್ಕಲ್ (Mucus) ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ರೆಡ್-ಬಟರ್ ಖಾತಾತ್. ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ದೂದ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಲರ್ಜಿ ಆನಿಂ ಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾತಾತ್.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೊಣ್ಚೆಂ ವ ಭಾಜ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ತೀಳ್ ಆನಿಂ ದೂದ್’ಯಿ ಸೇವನ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದೂದಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್...

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ವಾಡಯ್ಲಾ...

ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!

ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!

ದೂದಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಭೋಜ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡೈರಿಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಾಪಯ್-ಪೂತ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೆ ಜೈಲಾಂತ್...

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಳ್ ವ ತಾಳೊ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೂದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.