ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

Tuesday 22 Nov 2016 2:39am
ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!
 

ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಕೇವಲ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ‘ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆನಿಂ ಸಿಸೆಂಯಿ ಭರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್.

ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ದೂಷಿತ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾ, ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ತಸಲೆಂ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಲೋಹ್ ಸಿಸೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್’ಚ್ ಸಯ್!.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.