ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

Tuesday 22 Nov 2016 1:39am
ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!
 

ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಕೇವಲ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ‘ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆನಿಂ ಸಿಸೆಂಯಿ ಭರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್.

ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ದೂಷಿತ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾ, ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ತಸಲೆಂ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಲೋಹ್ ಸಿಸೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್’ಚ್ ಸಯ್!.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ!

ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ!

ಸಸಿಹಿತ್ಲು ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದರ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್, ಮಾಸ್ಳೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ...

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕದಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕದಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ರಾಂ ವಯ್ರ್, ಉದ್ಕಾಗಡ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚ್ಯೆರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಚ್ಯಾ ನೌಕದಳಾನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಕಾರೈಕಲ್’ಚ್ಯಾ ಕಿಲಿಂಜಿಮೆಟ್ಟೈಚೊ ಮೊಗೊರ್ ದಿನೇಶ್ ಆನಿಂ ಅರವಿಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ...

ಆಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಮೊಗ್ರಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಮೊಗ್ರಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಕಾರ್’ವಾರ್ ಆರಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೀಸ್ ಮೊಗೊರ್ ಆಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋಣಿಚ್ಯೆರ್ ತೀಸ್ ಜಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್’ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 13 ನಾಟಿಕಲ್...

ಅಬ್ಳೆ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೊ!

ಅಬ್ಳೆ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೊ!

ರಾಜಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಭರತ್’ಪುರ್ ಲಾಗಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಪಳೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ತಾಂಣಿಂ ಭಾಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸಾ ಭರತ್’ಪುರಾಂತ್...

ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ದೊನ್ಶಿ ಜಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ!

ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ದೊನ್ಶಿ ಜಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ!

ಉಳ್ಳಾಲಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಂಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆ ಖಾವ್ನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾಂ. ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯೆ ಮಾಂಡ್ಡೆ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಲೆಂ...

ನವ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್

ನವ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್

ನವ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ‘ಒಬಾಮಾ’ ಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಪೆಸೆಫಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ ಪಾವ್ಳೊ ದ್ವೀಪಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ, ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾಂ. ಟೊಸನಾಯಿಡ್ಸ್ ಜಾತಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ...

ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಜಯ್’ಚ್ಚ್

ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಜಯ್’ಚ್ಚ್

ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್’ಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಜಿವಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್’ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಜಿವಿ ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ. ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ...

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಭಾಗಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಭಾಗಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

‘ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ವಿಶಯ್ ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ’ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್, ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. ನವೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಸಂಭ್ರಮ್’ಚ್ಚ್! ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಖುಶಿ! ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್...

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Fish Curry)

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Fish Curry)

2 ಕಿಲೊ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ವ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಳೆನಾಕ್: 15 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, ಅರ್ದೆಂ ಚಿಮ್ಟಿ ಜಿರೆಂ, 15 ಮಿರಿಯಾಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್

ಯುಎಸ್ ನೌಕಾದಳಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಾಗಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ಯುಎಸ್ ನೌಕಾದಳಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಾಗಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ಯುಎಸ್ ನೌಕಾದಳಾನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಪಾಗಿ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ದುಬಾಯ್ : ನೆಮಾಂಭಾಯ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ 500 ಧಿರಾಮ್ ದಂಡ್

ದುಬಾಯ್ : ನೆಮಾಂಭಾಯ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ 500 ಧಿರಾಮ್ ದಂಡ್

ನೆಮಾಂಭಾಯ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ 100 ಧಿರಾಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ 500 ಧಿರಾಮಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ದುಬಾಯ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದಫ್ತರಾಚಿ ಕಳವ್ಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.