ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

Sunday 20 Nov 2016 5:50am
ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!
 

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮುಟಿ ತಿತ್ಲೊ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ದಬಾವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ ಖುಷೆನ್ ಆನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರಂತರ್ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ಸುಧಾರ್ತಾ. ಹರ್ಧ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪಿಡಾ, ಮೊಟಾಯ್, ಸಾಕ್ರಿ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ ಖಂಯ್. 18-25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಣಿಂ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ತೀನ್ ಕೆಳ್ಯಾಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಧೆ ಕಪ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಆನಿಂ 8 ಹಫ್ತೆ ಕೇವಲ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಸೆವ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಹರ್ಯೆಕಾ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲಾಂ. ದಬಾವ್, ಪುರಾಸಣ್, ಉದ್ವೇಗ್, ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ರಾಗ್ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವತಿಂ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಯಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.