ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

Thursday 17 Nov 2016 6:00am
ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್
 

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಟ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್’ಯಿ ಯೆತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರೀ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ವಕಾತ್ ನಾಟ್ವಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್.

ಹೆಂ ವಕಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ವಕ್ತಾಂಚೆಂ ಅಲ್ಕೊಹೊಲ್, 10 ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಗುಳಿಯೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಕೊಹೊಲ್ ಘಾಲಾ, ತಾಕಾ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಗುಳಿಯೊ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಾ ಆನಿಂ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ 24 ಘಂಟೆ ಧಾಂಪುನ್ ದವರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪುಸುನ್ ಕವರ್ ಕರಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಾಂಯ್ ಬರೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಮ್ ಲಾಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ಚೆಂ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.